“Jurnalism înseamnă să publici ceea ce cineva nu vrea să fie publicat. Orice altceva e publicitate.” - George Orwell

DETALII AICI.
ȘTIRI BUZAU

Cine sunt cei cincizeci de falși revoluționari „cu rol determinant“ la Revoluția din ‘89, identificați la Buzău de Parchetul General ?

rev bz

Zeci de buzoieni au primit in­dem­nizații de „revoluționar cu rol determinant“ la Revoluția din 1989 în baza unor certificate false, este concluzia Parchetului General.

Zece persoane au fost trimise joi în judecată de procurori ai Sec­ției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul comerțului cu certificate false de revolu­țio­nar. Este vorba despre ADRIAN SANDA (la data faptelor având funcția de secretar de stat al Secre­tariatului de stat pentru recunoaș­terea meritelor luptătorilor împo­triva regimului comunist ins­taurat în România în perioada 1945-1989 – SSPR), DENISA-CORINA TĂ­NASE (fost secretar gene­ral al SSPR), CRISTINA-VA­LEN­­TI­NA CECHI (fost șef serviciu Departament pentru Revoluționari din cadrul SSPR), sub aspectul săvârșirii a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deo­se­bit de grave și a patru infrac­ți­uni de abuz în serviciu, GHEOR­GHE NEAGU, sub aspectul să­vâr­șirii a trei infracțiuni de trafic de influență; IOSEF IO­NEL, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de trafic de influență și a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării); CIPRIAN ALBERT AR~­NUȘI, sub aspectul săvârși­rii infracțiunii de trafic de influen­ță; CRISTIAN ADAM, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență (sub for­ma complicității); ȘTEFAN PĂ­DU­RARU și NELU-ZOLTAN VRÂNCEA­NU, sub aspectul să­vârșirii infracțiunii de cumpărare de influență; GEORGE AVRAM și IOAN BLA­GA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cum­pă­rare de influență și fals în înscrisuri sub sem­nătură privată; IONIȚĂ AN­GHE­LUȚĂ, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de cumpărare de influență.

Cum au apărut impostorii

Potrivit rechizitoriului întoc­mit de procurori, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/ 2014, Legea nr. 341/2004 a recu­noștinței pentru victoria Revolu­ției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 a fost modificată și completată, fiind introdusă o nouă ca­tegorie de revo­luționari și anu­me ,,Luptător cu rol determinant“, atribuit celor care în perioada 14 – 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deose­bită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confrun­tări, au rezultat persoane ucise, ră­ni­te sau reținute, până la fuga dictatorului, respectiv 22 decembrie 1989, ora 12,10.

În aplicarea art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, conform art. 12 alin. 3 și 4 din H.G. 1412/2004, așa cum a fost modificată de H.G. nr. 99/2015, au fost de­terminate localitățile Timișoa­ra, Caran­sebeș, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și București ca fiind cele în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, urmând ca alte localități în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. 3, să fie determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul de pe lân­gă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de „Luptător cu rol determinant“, pre­văzut la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, consta în avi­zarea dosarului la nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționa­rilor – SSPR, deciziile emise în a­cest sens putând fi contestate la Comisia Parlamentară a Revolu­țio­narilor din Decembrie 1989 (CPRD). Prin patru decrete semnate de președintele României, în anii 2015 și 2016, a fost conferit tit­lul de „Luptător pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant“ unui număr total de 3.505 persoane.

Potrivit probelor administrate în cauză de procurori, o parte din aceste persoane au obținut însă acest titlu prin încălcarea dispozi­țiilor legale. În mod concret, procedura de obținere a acestui certificat, fiind bazată aproape exclusiv pe documente și declarații provenind de la persoane direct in­teresate, a favorizat apariția, atât la nivelul asociațiilor județene de revoluționari, cât și la nivelul celor două instituții cu atribuții în acordarea acestor tit­luri a unor persoane dispuse să promoveze acțiunile revoluționarilor din țară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obți­nerea în mod fraudulos a tit­lurilor de „Luptător cu rol determinant“ în cadrul Revoluției și, implicit, obținerea ilegală a drepturilor bă­nești aferente. Facem precizarea că, spre deosebire de celelalte categorii de revoluționari, cea la care am făcut referire anterior presupune drepturi bănești majorate, în baza titlului respectiv dețină­torii pri­mind, începând cu data de 1 ianuarie 2015, o indemnizație de gratitudine în va­loa­re de 2.020 de lei/lună.

Cu toate că modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin emiterea OUG 95/2014, au fost determinate de necesitatea promovării unor mă­suri care să descurajeze abu­zurile și încălcarea prevederilor legale, prin stabilirea unor criterii clare, fără echivoc, pentru respec­tarea adevărului istoric, care să co­incidă cu realitatea, în raport cu faptele și evenimentele din Decem­brie 1989, în vederea acordării recunoștinței statului român numai persoanelor care au avut un rol determinant la victoria Revo­luției din Decembrie 1989, prin modul în care au acționat membrii Comisiei de avizare din cadrul SSPR, a fost deturnat scopul pentru care legiuitorul a clarificat dispozițiile legale.

Astfel că, Ordonanța 95/2014, emisă de Guvernul Ponta, a favo­rizat apariția, atât la nivelul asocia­țiilor județene de revoluționari, cât și la nivelul celor două instituții publi­ce cu atribuții în acordarea acestor titluri – Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (CPRD) și Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea me­ri­telor luptătorilor împotriva re­gimului comunist instaurat în Ro­mânia în perioada 1945-1989 (SSPR) – a unor persoa­ne interesate să promoveze acțiunile revoluționarilor din țară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obți­nerea în mod fraudulos a titlurilor de „Luptător cu rol determinant“ în cadrul Revoluției și, implicit, obți­nerea ilegală a drepturilor bănești aferente.

Jumătate de miliard încasat ilegal de fiecare „revoluționar“

Astfel, fără să fie analizate în mod corect de către membrii Co­misiei de avizare din cadrul SSPR condițiile prevăzute în mod expres de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004 și fără să se respecte adevărul istoric, au fost create condițiile prin care persoane din localitățile incluse în mod abuziv în categoria celor cu „rol determinant“ au obținut de la bugetul de stat sume importate de bani, cu titlu de indemnizație de gratitudine. Probatoriul administrat a relevat că, până în prezent, o astfel de persoană, care a parcurs tot circuitul legal și a intrat la plată, a încasat suma de aproximativ 50.000 lei.

Procurorii au reținut că acti­vitatea infracțională a inculpaților funcționarilor publici în cadrul Comisiei din structura SSPR pentru punerea în aplicare a preve­de­rilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 – formată din Adrian Sanda (pre­ședinte), Denisa Corina Tănase și Cristina Valentina Cechi (membri) – a constat în încălcarea atri­bu­ției prevă­zu­te de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de ana­lizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revo­luționari și s-a concretizat în in­clu­derea în categoria localită­ților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, a nouă orașe în cazul cărora a fost eludat adevărul istoric.

Din probele administrate a re­ieșit că faptele comise au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 14.047.085 lei, aceasta repre­zen­tând indemnizațiile acordate revoluțio­narilor începând cu data 1 ianuarie 2015, plătite de către casele județene de pensii, după cum urmează:

– Târgoviște: 3.510.651 lei (80 de persoane au primit indemnizația de gratitudine din totalul celor 89 care au obținut titlul de luptător cu rol determinant);

– Buzău: 2.107.536 lei (50 de persoane din totalul de 52);

– Arad: 2.996.227 lei (64 de persoane din totalul de 68);

– Băile Herculane: 545.458 lei (13 persoane din totalul celor 13);

– Brăila: 2.810.048 lei (64 de persoane din totalul de 67);

– Deva: 2.077.165 lei (56 de persoane din totalul de 62);

– Piatra Neamț: cereri admise pen­tru 32 de persoane, care nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită interven­ției organelor de urmărire penală;

– Suceava: cereri admise pentru șase persoane, care nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită intervenției organelor de urmărire penală;

– Hunedoara: prin decizia Co­misiei au fost create condițiile necesare pentru ca persoanele care susțin că au luptat la Revoluție în această localitate să solicite și să obțină acordarea titlului și implicit drepturile bănești aferente.

Potrivit rechizitoriului întoc­mit în cauză, faptele celor trei inculpați săvârșite în calitate de membri ai Comisiei ce a avizat includerea localităților de mai sus în categoria celor ce permiteau obținerea titlului de luptător cu rol determinat constituie obiectul material a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în le­gă­tură cu deciziile privind localitățile Târgoviște, Buzău, Arad, Brăila și Deva, respectiv a patru infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu deciziile privind localitățile Băile Herculane, Piatra Neamț, Suceava și Hunedoara.

Dosarele neconforme, completate cu acte false

Probele administrate au relevat că cei trei inculpați au luat deciziile menționate fără a avea o fundamentare juridică, uneori chiar în pofida probelor existente.

În unele cazuri, inculpații și-au fundamentat hotărârile luate doar pe declarațiile unor persoane care erau interesate în mod direct de obținerea titlului de revoluționar cu rol determinant, nefiind identificate documente care să ateste că, până la fuga dictatorului, au fost persoane ucise, rănite sau reținute în legătură cu evenimen­tele revoluționare din orașele respective.

„În ceea ce privește activitatea infracțională a inculpaților care nu aveau calitatea de funcționari pu­blici, probele administrate arată că mai multe persoane interesate să obțină calitatea de «Luptător cu rol determinant în Revoluție»au pro­mis, oferit sau dat bani ori alte fo­loa­se pentru ei sau pentru alții, direct ori indirect, unor persoane din cadrul SSPR și CPRD, care aveau influență sau au lăsat să se creadă că au influență asupra unor funcționari din cadrul acestor instituții cu putere de decizie, pentru a-i determina pe aceștia să îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească aceste acte contrar acestor îndatoriri“, se precizează în comunicatul ICCJ.

Astfel, s-a stabilit că o parte dintre inculpați, membri/preșe­dinți/ reprezentanți ai unor asociații de revoluționari, având influență sau lăsând să creadă că au influență asupra funcționarilor cu putere de decizie din cadrul SSPR și CPRD, au pretins diferite sume de bani de la persoanele care au solicitat acordarea titlului de „Luptător cu rol determinant“, pentru a le facilita acestora obținerea calității, chiar dacă nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege. În mod concret, pentru persoanele care achitau suma respectivă și nu întruneau condițiile pentru obținerea statului menționat, la dosarele personale au fost introduse documente suplimentare care să ates­te calitatea de „Luptător cu rol determinant în Revoluție“ (confirmări ale prezenței în timpul Re­vo­luției la obiectivele de importanță deosebită, unde au avut loc confruntări violente etc.).

   „Menționăm că în cauză procu­rorii au solicitat instanței de judecată desființarea deciziilor prin care cele nouă orașe la care am făcut referire anterior au fost incluse în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în aceste localități. De asemenea, s-a solicitat și desființarea certificatelor de luptător cu rol determinant emise pe numele altor cinci persoane, precum și menținerea măsurilor asiguratorii și a măsurii preventive a controlului judiciar dispusă față de inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa-Corina, Cechi Cris­tina Valentina și Neagu Gheorghe.

   Precizăm că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice s-a constituit parte civilă cu suma aferentă plății indemnizațiilor menționate mai sus“, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Curții de Apel București.

Sursa: Opinia Buzau

SUSȚINEȚI NATIONALISTI.RO:

ANUNȚ: Nationalisti.ro se confruntă cu CENZURA pe rețele sociale. Intrați direct pe site pentru a ne citi sau abonați-vă la canalul nostru de Telegram. Dacă doriți să ne sprijiniți prin PayPal, orice DONAȚIE este binevenită. Vă mulțumim!

Mai multe DETALII găsiți aici: SUSȚINEȚI PROIECTUL "NATIONALISTI.RO".

DONEAZĂ MAI JOS:

Lasă un răspuns

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Acestă informație pote fi utilă și altor persoane.