INCORECT POLITICNOUTATIPOLITICA

Calitatea de deputat a lui Silviu Vexler este incompatibilă cu funcția de șef al Cultului Mozaic?

Silviu Vexler e1615220514885

Asociația Neamul Românesc a înregistrat prezenta Sesizare la ANI sub nr.19795/11.10.2021 iar la Camera Deputaților sub nr. 23879/07.10.2021. După aproape patru luni, până la această dată (02.02.2022) cele două instituții nu au emis nici un răspuns.                                                                          

Domniei Sale, Florin-Ionel Moise,

Președintele Agenției Naționale de Integritate

Agenția Națională de Integritate

Inspecția de Integritate

DOMNULE PREȘEDINTE 

Asociația NEAMUL ROMÂNESC cu datele de identificare prezentate în antet, prin reprezentantul său legal Vasilică Militaru, în temeiul art. 10, lit. (a) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, formulăm prezenta

SESIZARE PRIVIND STAREA DE INCOMPATIBILITATE 

A DEPUTATULUI SILVIU VEXLER 

În temeiul art. 10, lit. (a), (b) și (e) din Legea nr. 176/2010, vă rugăm să dispuneți inspectorilor de integritate analizarea Declarațiilor de interese înregistrate la Camera Deputaților sub nr. 2a-4a/510 din 15.06.2021, nr. 2a-4a/130 din 15.01.2021, nr. 2a-4a/220 din 11.06.2020, nr. 2a-4a/324 din 14.06.2019, nr. 2d-1/286 din 14.06.2018 și nr. 2d-1/476 din 08.06.2017, precum și a Declarațiilor de avere înregistrate la Camera Deputaților sub nr. 2a-4a/532 din 15.06.2021, nr. 2a-4a/137 din 15.01.2021, nr. 2a-4a/222 din 11.06.2020, nr. 2a-4a/327 din 14.06.2019, nr. 2d-1/288 din 14.06.2018 și nr. 2d-1/543 din 08.06.2017, întocmite, semnate și depuse de deputatul Silviu Vexler. De asemenea, vă rugăm să dispuneți analizarea Declarației de interese din 30.09.2020 a deputatului Silviu Vexler, depusă la dosarul candidatului pentru Camera Deputaților, în procesul electoral pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 (cf. http://declaratii.integritate.eu/).

În Sesizare vom prezenta probe privind starea de incompatibilitate și conflictul de interese ale candidatului și deputatului Silviu Vexler.

Domnul Silviu Vexler, având calitatea de deputat în Parlamentul României, în legislatura 2016-2020, a candidat în luna noiembrie 2020 la alegerile interne ale cultului religios denumit Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic (în continuare, F.C.E.R.-C.M.), iar în data de 25 noiembrie 2020 a fost ales Președintele acestei organizații neguvernamentale declarată apolitică și cu statut special de cult religios recunoscut prin lege de statul român.

Pe site-ul oficial al F.C.E.R.-C.M. (https://www.jewishfed.ro/) sunt postate Rezultatele alegerilor pentru funcțiile de conducere, desfășurate în cadrul Congresului al IV-lea al F.C.E.R.-C.M. din 25 noiembrie 2020, iar domnul Silviu Vexler este indicat cu funcția de președinte (cf. https://www.jewishfed.ro/index.php/congresul-iv-al-f-c-e-r/2102-rezultatele-alegerilor-desfasurate-in-cadrul-congresului-al-iv-lea-al-f-c-e-r-c-m).

Practic, din data de 25 noiembrie 2020, deputatul Silviu Vexler a intrat în starea de incompatibilitate flagrantă. 

Din data de 25 noiembrie 2020, deținând și noua funcție de președinte al F.C.E.R.-C.M., deputatul Silviu Vexler a continuat campania electorală a alegerilor parlamentare de la finele anului 2020, obținând 3.509 voturi. Deși nu a obținut în alegeri pragul minim prevăzut de lege pentru un nou mandat de deputat, a fost declarat deputat în Parlamentul României, conform prevederilor art. 56, alin. 1 din Legea nr. 208/2015 (cf. http://web.archive.org/web/20201218011119/https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/pv_1639.pdf).

Prin validarea sa ca deputat pentru legislatura 2020-2024, deținând și funcția de președinte al F.C.E.R.-C.M., domnul Silviu Vexler s-a plasat într-o nouă stare de incompatibilitate până în prezent.

Motivele pentru care considerăm că domnul deputat Silviu Vexler

se află în stare de incompatibilitate

 

  1. Încălcarea prevederilor art. 81-83 din Legea nr. 161/2003, privind starea de incompatibilitate între funcția de președinte al cultului religios denumit Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic (în continuare, F.C.E.R.-C.M.) și cea de deputat în Parlamentul României. 

Articolul 81, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 prevede, cităm: Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, (2) Prin funcții publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se înțelege (…), precum și funcțiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le dețin să candideze în alegeri“.

Pentru a descrie aria largă de activități incompatibile cu funcția de deputat, legiuitorul a menționat numai domeniile în care deputații pot exercita funcții de conducere sau activități: Art. 81 (3) Deputații și senatorii pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice“. 

Însăși calitatea de cult religios presupune existența unei organizații neguvernamentale apolitice.

F.C.E.R.-Cultul Mozaic, al cărui președinte a fost ales deputatul Silviu Vexler, din data de 25 noiembrie 2020, este o organizație etnico-religioasă cu statut legal de cult religios recunoscut în România. Potrivit Anexei la Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, Federația Comunităților Evreiești din România este enumerată la poziția 16 în Lista cultelor recunoscute în România.

Rămâne o problemă de contencios administrativ privind legalitatea funcționării cultului religios denumit „Federația Comunităților Evreiești din România, prin Legea nr.489/2006, și redenumit Federația Comunităților Evreiești din România- Cultul Mozaic, prin H.G. nr.999/2008. Practic prin HG nr.999/2008 a fost aprobat Statutul altei organizații decât cea nominalizată prin Lege.

Conform prevederilor art. 49, alin. (2) și (3) din Legea nr. 489/2006, republicată,  Statutul F.C.E.R.-Cultul Mozaic a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 999 din 27 august 2008 privind recunoașterea Statutului Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, apoi a fost modificat și completat prin H.G. nr. 655/2010 și prin Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/18.11.2014. 

Fiind aprobat printr-o Hotărâre de Guvern, Statutul F.C.E.R.-C.M. are caracter de act normativ, făcând parte integrantă din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. 

Prin urmare, Statutul trebuie respectat așa cum se respectă orice lege sau act normativ în vigoare.

 

  1. Încălcarea Statutului organizației neguvernamentale denumită F.C.E.R.-Cultul Mozaic

În conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006, Statutul cultului religios denumit F.C.E.R.-Cultul Mozaic stipulează la art. 2, cităm: „Federaţia este organizaţie apolitică, nonprofit, persoană juridică de utilitate publică, cu profil religios de cult mozaic, etnic, cultural, social-caritabil şi educaţional“.

Prin alegerea deputatului Silviu Vexler în funcția de președinte al unei persoane juridice de drept public s-a încălcat și art. 211, alin. (1) din Codul Civil, intitulat Incapacități și incompatibilități: „Nu pot face parte din organele de administrare şi de control ale persoanei juridice (…), precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie“.

În contextul tuturor celor expuse anterior, este evident faptul că o persoană politică, așa cum este un deputat din Parlamentul României, nu poate să reprezinte interesele cultului religios F.C.E.R.-Cultul Mozaic declarată „organizație apolitică“ potrivit propriului Statut de organizare și funcționare și așa cum ar trebui să fie orice cult religios. În condițiile date, organizația etno-religioasă F.C.E.R.-C.M. este un soi de struțo-cămilă care nu este nici struț, dar nici cămilă.

Vom arăta faptul că unii membri marcanți ai F.C.E.R.-Cultul Mozaic l-au acuzat pe deputatul Silviu Vexler de implicarea în acțiuni politice care au prejudiciat imaginea și scopurile organizației etno-religioase F.C.E.R.-C.M., în legislatura 2016-2020.

Totodată, considerăm că, prin cumularea celor două funcții, este afectată autonomia „cultului mozaic“ față de stat prevăzută la art. 29, alin. (5) din Constituția României, precum și la art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006: „cultele recunoscute se organizează și funcționează în mod autonom, potrivit propriilor statute“.

Prezența șefului unui cult religios ca deputat în Parlamentul României încalcă prevederile art. 9, alin. (2) din Legea 489/2006, republicată: „Cultele sunt egale în fața legii și a autorităților publice. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult“.  

Dobândirea funcției de deputat de către șeful „cultului mozaic“ creează o stare de discriminare față de toate celelalte 17 culte din România, care nu sunt reprezentate, la nivel de conducere, în Parlamentul României.

Totodată, sunt încălcate prevederile art. 7 din Legea nr. 489/2006, în care statul român recunoaște tuturor cultelor religioase „statutul de factori ai păcii sociale“. Iar un deputat, care desfășoară o activitate politică în Parlament, nu poate asigura pacea socială specifică unui cult religios recunoscut și, implicit, specifică șefului acelui cult.

Pentru a sprijini în mod egal și nediscriminatoriu toate cultele religioase, legiuitorul a prevăzut în mod explicit în Legea nr. 489/2006 la art. 50, alin. (2): „Reprezentanții cultelor religioase au dreptul de a participa ca invitați la dezbaterea în Parlament și în comisiile acestuia a proiectelor de acte normative privitoare la viața religioasă, la activitatea cultelor, de educație și de învățământ confesional, de asistență socială și de patrimoniu național privind cultele“.

În mod exclusivist și discriminator față de celelalte culte religioase, șeful cultului mozaic, deputatul Silviu Vexler, face parte din Parlamentul României, care este autoritatea publică legiuitoare a statului român. Constituția României prevede imunitatea oricărui deputat, inclusiv a deputatului Silviu Vexler, la art. 72, alin. (1): „Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului“. Ceea ce presupune faptul că toți deputații și senatorii sunt considerați persoane politice.

Precizăm și faptul că F.C.E.R.-C.M. face parte din Consiliul Consultativ al Cultelor din România, constituit din data de 14 aprilie 2011, care este o „organizaţie de natură etică, socială, autonomă, apolitică, nonguvernamentală, fără personalitate juridică şi nonprofit“ (cf. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/constituirea-consiliului-consultativ-al-cultelor-din-romania-12348.html).

În concluzie, prin dobândirea funcției de șef al cultului religios denumit F.C.E.R.-Cultul Mozaic, din 25 noiembrie 2020, deputatul Silviu Vexler se afla într-o stare de incompatibilitate care nici nu-i mai permitea candidatura ca deputat pentru un nou mandat în alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, conform prevederilor art. 81, alin. (1) și (2) din Legea nr.161/2003.

 

  1. Încălcarea prevederilor Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. 

Deputatul Silviu Vexler a omis să-și declare funcția de președinte al organizației neguvernamentale F.C.E.R.-Cultul Mozaic în Declarațiile de interese înregistrate la Parlamentul României – Camera Deputaților, sub nr. 2a-4a/130 din 15.01.2021 și nr. 2a-4a/510 din 15.06.2021.

Potrivit prevederilor art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, dispozițiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligația declarării averii și a intereselor: (…) 3. președinții Camerelor Parlamentului, deputații și senatorii; (…) 39. candidații pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator ….

Potrivit Anexei nr. 2 – Declarație de interese“ din Legea nr. 176/2010, Silviu Vexler avea obligația să completeze rubrica de la poziția nr. 2 cu titlul Calitatea de membru în organele de conducere (…) ale altor organizații neguvernamentale“.

Întrucât F.C.E.R.-C.M. este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, acesta era obligat să declare calitatea de președinte al F.C.E.R.-C.M. 

Același deputat a înscris în Declarațiile de interese din anii 2017-2020, la poziția nr. 2,  rubrica 2.1, calitatea de „Președinte al Comisiei de Etică și Mediere“ din cadrul F.C.E.R. omițând să mai precizeze că Federația este cult religios recunoscut drept „Cultul Mozaic“. Aceasta este proba concludentă că Vexler, deși înțelegea sensul calităților care trebuiau declarate la poziția nr. 2, a omis cu intenție înscrierea corectă a tuturor funcțiilor deținute în cadrul organizației neguvernamentale.

Declarațiile de interese pentru anul 2020 ale Deputatului Silviu Vexler au fost înregistrate, la Parlamentul României, Camera Deputaților – aplicarea Legii nr. 176/2010, sub nr. 2a-4a/130 din 15.01.2021 (cf. http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=317&cam=2&leg=2016&pag=6) și sub nr. 2a-4a/510 din 15.06.2021 (cf. http://www.cdep.ro/declaratii/deputati/2020/interese/321a.pdf).

De asemenea, conform art. 1, alin. (1), pct. 39 din Legea nr. 176/2010 coroborat cu art. 53, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, Silviu Vexler avea obligația, drept candidat pentru funcția de deputat, să actualizeze/rectifice și să comunice Biroului Electoral de Circumscripție o nouă Declarație de interese, având în vedere noua funcție de președinte al F.C.E.R.-Cultul Mozaic dobândită în timpul campaniei electorale până la data alegerilor din 6 decembrie 2020. Pe site-ul Agenției Naționale de Integritate am găsit declarația de interese din 30.09.2020, a candidatului Sivliu Vexler. 

Acesta nu a rectificat Declarația, după data de 25 noiembrie, când a dobândit calitatea de președinte al cultului religios F.C.E.R.-C.M.

 

  1. Dovada omisiunii cu intenție a înscrierii funcției de președinte al unei organizații neguvernamentale, incompatibilă cu cea de deputat

Vom proba că deputatul Silviu Vexler avea discernământul necesar pentru a-și  declara calitatea de membru în organele de conducere ale unei asociații neguvernamentale din care obținea venituri salariale/beneficii, respectiv funcția de „consilier personal al președintelui F.C.E.R.-C.M. (Aurel Vainer)“, până în noiembrie 2020 și, apoi, funcția de președinte al F.C.E.R.-C.M., din 25 noiembrie 2020.

Declarația de avere înregistrată sub nr. 2a-4a/137 din 15.01.2021, întocmită de Silviu Vexler, conține la capitolul VII – Venituri ale titularului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat, subcapitolul I. Venituri din salarii, I.1. titular Silviu Vexler, un venit salarial de 58.968 lei provenit din calitatea de consilier al președintelui/președinte. Sursa venitului înscrisă de Silviu Vexler este Federația Comunităților Evreiești din România“, omițând titulatura completă de „Cultul Mozaic“ (cf. http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=317&cam=2&leg=2016&pag=5). 

Aceleași date sunt înscrise și în Declarația de avere înregistrată sub nr. 2a-4a/532 din 15.06.2021 (cf.  http://www.cdep.ro/declaratii/deputati/2020/avere/321a.pdf).

Atunci este mai mult decât evident faptul că în Declarațiile de interese nr. 2a-4a/130 din 15.01.2021 și nr. 2a-4a/510 din 15.06.2021, Silviu Vexler a omis cu intenție înscrierea adevărului privind deținerea funcțiilor de „consilier al președintelui/președinte la organizația neguvernamentală F.C.E.R.-C.M. în condițiile în care poziția nr. 2 din Declarația de interese indică explicit cerința de a declara Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control (…) ale altor organizații neguvernamentale“.

Mai mult, deputatul Silviu Vexler, fiind conștient că a dobândit o nouă funcție pe care a omis intenționat să o declare, nu a mai înscris în cele două declarații de interese din 15.01.2021 și 15 06.2021, la poziția nr. 2, rubrica 2.1, calitatea deținută din anul 2017 până în 25 noiembrie 2020 de „președinte al Comisiei de Etică și Mediere în F.C.E.R.-Cultul Mozaic“, așa cum a făcut-o în toate declarațiile de interese din anii 2017-2020, inclusiv în Declarația de interese de candidat din 30.09.2020.

Cele două declarații de interese nr. 2a-4a/130 din 15.01.2021 și nr. 2a-4a/510 din 15.06.2021 mai conțin o probă care dovedește săvârșirea cu intenție a falsului în declarații, în formă continuată de către deputatul Silviu Vexler.

La poziția nr. 2, deputatul a completat cu semnul “, adică a tras o liniuță în dreptul tuturor rubricilor de la această poziție.

La poziția nr. 3, intitulată „Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale“, Silviu Vexler a completat rubrica menționând explicit 3.1. NU ESTE CAZUL“. La poziția nr. 4 intitulată, „Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic“, de asemenea, a completat în mod explicit 4.1 NU ESTE CAZUL“. 

Aceasta probează că Vexler a înțeles să înscrie explicit faptul că în mod categoric nu deține calitățile indicate la pozițiile nr. 3 și nr. 4 din Declarația de interese și a evitat, în mod intenționat, înscrierea calității de președinte al organizației neguvernamentale la poziția nr. 2.

 

  1. Dovada privind omisiunea cu intenție a declarării calității de consilier personal al președintelui F.C.E.R.-C.M.

În nici una dintre declarațiile de avere și interese completate și semnate de deputatul Silviu Vexler nu este menționată denumirea completă a cultului religios în care acesta a avut diverse funcții: Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic.  

Pentru a dovedi săvârșirea cu intenție a omisiunii în declarații voi propune analiza comparativă a tuturor declarațiilor de avere și de interese întocmite și înregistrate la Camera Deputaților de deputatul Silviu Vexler din anii 2017-2021.

Toate declarațiile de avere conțin date privind ocuparea unei funcții în organizația neguvernamentală F.C.E.R., pe care Silviu Vexler a omis să o înscrie și în declarațiile de interese, deși ar fi fost relevante în vederea descoperirii unei eventuale stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese.

Astfel, în fiecare din declarațiile de avere din anii 2017-2020, Silviu Vexler a consemnat la poziția VII funcția remunerată de „consilier personal al președintelui F.C.E.R.“, care nu se mai regăsește în Declarația de interese corespunzătoare anului respectiv. 

Totodată, în toate Declarațiile de interese din anii 2017-2020, deputatul Silviu Vexler a completat la poziția 2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control (…) ale altor organizații neguvernamentale“, numai funcția de președinte al Comisiei de Etică și Mediere la Federația Comunităților Evreiești din România. 

Deși Declarația de interese conține la poziția 2 mai multe rubrici pentru eventuala declarare a mai multor funcții, Silviu Vexler a omis înscrierea funcției de consilier personal al președintelui organizației neguvernamentale, apolitice și declarată cult religios, care putea genera un conflict de interese sau o stare de incompatibilitate cu funcția de deputat a lui Silviu Vexler.

  1. Ignorarea cu rea-credință a apelului intelectualilor evrei, membri ai F.C.E.R.-C.M. 

Deținând două funcții importante în cadrul F.C.E.R.-C.M., de consilier personal al președintelui Aurel Vainer și de președinte al Comisiei de Etică și Mediere, deputatul Silviu Vexler, candidat la funcția de președinte al F.C.E.R.-C.M., a fost atenționat asupra conflictului de interese și asupra stării de incompatibilitate generate prin dobândirea noii funcții cumulate cu cea de deputat.

În sensul celor expuse, o parte a intelectualilor Comunității evreiești a protestat față de alegerea lui Silviu Vexler ca președinte, având și calitatea de deputat, subliniind conflictul de interese creat și prejudicierea imaginii comunității evreiești din România. Protestul s-a concretizat în Scrisoarea de protest din 13 noiembrie 2020, adresată fostului președinte Aurel Vainer a cărei listă de semnatari începe cu  acad. prof. univ. dr. Corneliu Sabetay (Craiova). 

Publicația on-line HotNews.ro a publicat joi, 19 noiembrie 2020, articolul intitulat: „Personalități marcante ale comunității evreiești, nemulțumite de candidatura deputatului Silviu Vexler la președinția FCER: Imaginea și interesele tuturor evreilor din România vor fi profund afectate“. 

În articol este menționată implicarea politică a deputatului Silviu Vexler în acțiunile din Parlamentul României. „În 2018, Vexler a votat alături de PSD-ALDE modificările impuse Codului Penal, ceea ce a stârnit la acea vreme poziții critice în rândul comunității evreilor din România (cf. https://adevarul.ro/news/politica/votul-dlui-deputat-silviu-vexler-nu-reprezinta-1_5b422054df52022f75fc9e02/index.html). Acest vot este invocat și în Scrisoarea deschisă adresată lui Aurel Vainer și consultată de HotNews.ro: «Este de notorietate faptul că, în actualul său mandat, dl Vexler și-a manifestat în mod transparent afinitățile pentru unul dintre partidele parlamentare. Sunt de notorietate discuțiile din spațiul public referitoare la acest aspect al activității reprezentantului FCER în Parlament», se arată în această scrisoare“ (cf. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24429198-personalitati-marcante-ale-comunitatii-evreiesti-nemultumite-candidatura-deputatului-silviu-vexler-presedintia-fcer-imaginea-interesele-tuturor-evreilor-din-romania-vor-profund-afectate.htm).

Site-ul on-line Mișcarea de Rezistență a publicat, în data de 19 noiembrie 2020, articolul semnat de Andreea Vasilescu și intitulat „Mai mulţi intelectuali evrei din ţară susţin că viitorul preşedinte al Federației Comunităților Evreiești trebuie să fie apolitic“.

În articol s-a consemnat: „Mai mulți intelectuali din comunitatea evreiască nu sunt de acord cu participarea, la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, a unei persoane care candidează în același timp și la alegerile parlamentare.

Semnatarii scrisorii deschise afirmă că, pentru binele comunității, această funcție trebuie să rămână apolitică, deoarece implicarea într-o campanie electorală și o anumită poziționare pe eșichierul politic ar putea afecta imaginea întregii comunități a evreilor din România, se mai precizează în comunicatul primit la redacție“ (cf. https://miscareaderezistenta.ro/actualitate/mai-multi-intelectuali-evrei-din-tara-sustin-ca-viitorul-presedinte-al-federatiei-comunitatilor-evreiesti-trebuie-sa-fie-apolitic-57550.html).

George Butunoiu a semnat articolul „Un oportunist fără facultate vrea să-i conducă pe intelectualii evrei“, publicat pe site-ul Politoscop. 

Acesta comentează C.V.-ul deputatului Silviu Vexler, cităm: Acolo scrie ceva despre o facultate de jurnalism la Hyperion, dar suficient de eliptic încât să îți dai seama ca e ceva dubios la mijloc. Și da, într-adevăr, cei din comunitate spun că nu a terminat-o nici pe aceea, iar în rest nici altceva nu a mai făcut (cf. https://www.politoscop.ro/un-oportunist-fara-facultate/).

Din textul integral al Scrisorii adresate dr-lui Aurel Vainer, prezentăm câteva pasaje relevante.

Chiar dacă este legal constituită ca organizație de cult religios, FCER este o entitate care conduce, reprezintă și administrează interesele tuturor evreilor din România. Ca atare, alegerile pentru funcțiile de conducere a acestei institutii, care, pe plan national și internațional, este percepută a fi unica organizație reprezentativă a comunității noastre, au o importanță majoră, mai ales în contextul în care aceste alegeri au loc. … nu ne-am impotrivit acestei desemnări, chiar dacă procedura de desemnare nu a fost transparentă. Ca atare, îi urăm succes dlui Vexler la următoarele alegeri parlamentare care au loc pe 6 decembrie. … Lansăm acest apel pentru că noi, semnatarii acestei scrisori, considerăm că o persoană, oricât de pregatită și de competentă ar fi, nu poate cumula funcții politice și funcții comunitare.

Ocuparea funcției de Președinte FCER de o persoană percepută în societatea românească ca fiind apropiată de o anumită parte a eșichierului politic, este de natură a prejudicia FCER și evreii din România, afiliați acesteia (sau chiar neafiliați). După cum se știe, FCER este un organism de reprezentare a intereselor evreilor din România și nu poate juca un rol politic, care pe termen mediu sau lung poate afecta situația organizației și a membrilor ei. (…) Cumularea funcțiilor mai sus enumerate și eventuala ocupare a funcției de Președinte FCER de către aceeași persoană generează, în mod evident, o stare de conflict de interese prin acumularea de putere decizională în mâinile unei singure persoane, împiedicand asigurarea transparenței, a echilibrului în administrarea intereselor comunitare cât si a independenței opiniilor fiecărui membru al comunității noastre“.

Concluziile intelectualilor evrei, membri ai F.C.E.R.-Cultul Mozaic, sunt în temeiul legii: 

Ca atare, considerăm că dl Vexler nu poate ocupa și funcția de președinte FCER, funcție și organizație care, pentru binele comunității, trebuie să rămână apolitică și în afara jocurilor politice.

Rolul președintelui FCER și al celorlalți membri ai conducerii trebuie să fie tocmai de găsire a echilibrului în activitatea FCER, dar și cea de a supraveghea activitatea deputatului care reprezintă această instituție în cadrul Parlamentului României(cf. https://www.politoscop.ro/wp-content/uploads/2020/11/ALEGERI-FCER-Scrisoare-deschisa-attn-Dr-Aurel-Vainer.pdf).

Așadar, incompatibilitatea cumulului de funcții și nocivitatea acestui cumul realizat în mod fraudulos de către deputatul Silviu Vexler a fost semnalată atât de un grup de intelectuali iudei, cât și de presă și acestea – incompatibilitatea și nocivitatea – au devenit de notorietate.

 

  1. Săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată, conform prevederilor art. 326 din Noul Cod Penal și ale art. 35, alin. (1) din Noul Cod Penal

Prin omisiunea completării corecte la poziția nr. 2 a Declarației de interese din 30.09.2020, a funcției de consilier personal al președintelui FCER-Cultul Mozaic, Silviu Vexler se face vinovat de inducerea în eroare a Biroului Electoral Central care i-a validat mandatul de deputat în Parlamentul României, în urma alegerilor din 6 decembrie.

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente prevede la Art. 12. – (1) „Biroul Electoral Central are următoarele atribuții principale: m) atestă atribuirea unui mandat de deputat organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care a întrunit condițiile prevăzute la art. 56 și eliberează certificatul doveditor deputatului desemnat pe această bază;“.

Am demonstrat faptul că, în calitate de candidat la alegerile parlamentare, Silviu Vexler era obligat să aducă la cunoștința Biroului Electoral de Circumscripție conform art. 53, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 208/2015, modificările apărute privind dobândirea din 25 noiembrie 2020 a funcției de președinte al F.C.E.R.-C.M.

Domnul Silviu Vexler a completat și și-a asumat „Declarația de interese“ pe propria răspundere, prin semnătură olografă, cu mențiunea explicită „cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații

De asemenea, la finalul declarației semnată de Silviu Vexler este menționat: Prezenta declarație este act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate

Conform prevederilor Declarației de interese, necompletând la poziția 2 funcția de președinte al organizației neguvernamentale F.C.E.R.-C.M., a săvârșit infracțiunea de fals în declarații prevăzută de art. 292 Cod Penal anterior, respectiv art. 326 Noul Cod Penal.

Toate omisiunile domnului Silviu Vexler de înscriere a calităților corespunzătoare adevărului, din toate Declarațiile de interese prezentate în Sesizare, se constituie, din punct de vedere al legii penale, în infracțiunea de fals în declarații în formă continuată. Am probat că toate Declarațiile de interese sunt inexacte și conțin date incomplete.

 

Domnule Președinte al Agenției Naționale de Integritate,

Vă rugăm să dispuneți Inspecției de Integritate analizarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese, precum și omisiunea consemnării funcției de președinte al F.C.E.R.-C.M. din Declarațiile de interese depuse de deputatul Silviu Vexler atât Biroului Circumscripției Electorale în 30.09.2020, cât și Camerei Deputaților sub nr. 2a-4a/130 din 15.01.2021 și nr. 2a-4a/510 din 15.06.2021.

Precizăm faptul că omiterea cu intenție a înscrierii datelor corecte, corespunzătoare adevărului, a fost săvârșită de deputatul Silviu Vexler în scopul inducerii în eroare a inspectorilor de integritate și pentru a ascunde starea de incompatibilitate flagrantă prin cumularea funcției de președinte al cultului religios F.C.E.R.-Cultul Mozaic cu cea de deputat în Parlamentul României.

Vă rugăm, totodată, să luați măsurile legale care se impun, conform tuturor aspectelor de natură penală prezentate în Sesizarea privind starea de incompatibilitate a deputatului Silviu Vexler. Din momentul constatării unei posibile infracțiuni privind falsul în declarații săvârșită de Silviu Vexler, angajații A.N.I. intră sub incidența prevederilor art. 267 din Noul Cod Penal privind omisiunea sesizării.

Cu deosebită considerație, 

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie 

follow us on google news

Intră pe canalul de Telegram!

78 782089 telegram logo navigator universal a3 80gsm white printer

Articole conexe

Lasă un răspuns

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Aceste informații pot fi utile și altor persoane.